เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่อำเภอเขาสวนกวาง

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยนางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและ
นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุมคณะกรรมการแปลงใหญ่
อำเภอเขาสวนกวาง ทั้ง 5 แปลง แปลงใหญ่อ้อย,แปลงใหญ่ข้าว (กลุ่มสหกรณ์),แปลงใหญ่เห็ด,
แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 4 และแปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ 15 เพื่อหารือแนวทางการดำเนิน
งานตามโครงการยกระดับเกษตรกรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย)
หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                                                นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

7 ตุลาคม 63 09:50:22