เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 และร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2563 และร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและช่อดอกไม้
ให้แก่ตัวแทนที่ได้รับรางวัลประกวดงานสถาบันดีเด่น อันดับที่ 2 ระดับจังหวัด กลุ่มยุวเกษตรกร
และที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร โดยมีนายอำเภอเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุม ร.อ. พนม พรหมพูล
ชั้นที่ 2 อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 



                                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 


 

5 ตุลาคม 63 13:37:15