เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

สัมภาษณ์เกษตกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 

 วันที่ 17 กันยายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
สัมภาษณ์เกษตกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อคัดเลือกเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนตามเป้าหมายที่กำหนด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 


 


 

                                                                           นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นวส.ชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 


 

18 กันยายน 63 14:01:53