เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"รวมพลคนแปลงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น" ปี 2563

 

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"รวมพลคนแปลงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น" ปี 2563 เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานแปลงใหญ่ เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงาน
ระหว่างกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ศพก. Youg Smart Farmer และเกิดต้นแบบการพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


 


                                                  นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

11 กันยายน 63 09:38:45