เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่ 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีว่าที่ ร.ต. สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนซำสูงพิทยาคม อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

25 สิงหาคม 63 13:42:23