เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมอบรม การใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การใช้ application farmbook

 

วันที่ 18 สิงหาคม  2563 นางสาวแสงดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยนางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรม
การใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การใช้application farmbook และการใช้โปรแกรม
วาดแปลงเกษตรกร โปรแกรม Gisagro QGIS ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรเกษตรกร
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                                    นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

19 สิงหาคม 63 10:49:48