เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการดำเนินงานของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดก

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้
นางสาววิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาววรารัตน์ สุดชา 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการดำเนินงาน
ของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ภายใต้ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร" ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                             นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 


 

 

17 สิงหาคม 63 11:59:27