เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบต้นไม้ให้แก่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.อำเภอเขาสวนกวาง

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบกล้าไม้
ให้แก่คณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าใน ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.อำเภอเขาสวนกวาง,ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ศพก. เครือข่ายและกลุ่มแปลงใหญ่ เพื่อเป็นต้นแบบและ
จุดเรียนรู้การปลูกป่าให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ 
โดยได้รับการสนับสนุนกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 350 ต้น ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 

 


 


                                 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

17 สิงหาคม 63 10:46:49