เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดและมอบปัจจัยการผลิตเห็ด

 

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ประชุมเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่เห็ดและมอบปัจจัยการผลิตเห็ด โครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร/สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้
(แปลงใหญ่ ปี 2561 และ 2562)
จำนวนเกษตรกร 37 ราย ณ บ้านห้วยยางศรีวิไล
หมู่ 15 ตำบลดงเมือแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                     นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

7 สิงหาคม 63 13:43:25