เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563

 

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมร้อยเอก
พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

4 สิงหาคม 63 10:57:57