เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดกิจกรรม "วันลงแขกดำนาข้าว ประจำปี 2563"

 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จัดกิจกรรม "วันลงแขกดำนาข้าว
ประจำปี 2563" โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
และได้รับการสนับสนุนกิจกรรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สมาชิกแปลงใหญ่ข้าว คณะกรรมการแปลงใหญ่
อำเภอเขาสวนกวาง,หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเขาสวนกวาง ณ แปลงนานายสมศักดิ์ อุทัยสา
ประธานแปลงใหญ่อำเภอเขาสวนกวาง บ้านดงบัง หมู่ 4 ตำบลดงเมืองแอมอำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


 


 


                                       นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  : ข่าว
 

20 กรกฎาคม 63 09:31:02