เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยนางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ประชุม
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(เครือข่าย) บ้านวังน้ำทิพย์ หมู่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                               นางสาวนันทนา มูลมาตย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนกงานธุรการ  :  ข่าว

2 กรกฎาคม 63 15:35:45