เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ชี้แจงการดำเนินงาน การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
พร้อมด้วยนางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ชี้แจงการดำเนินงาน
การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
ตำบลนางิ้ว ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) หมู่ 3
ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                    นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                        นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว 

19 มิถุนายน 63 13:26:02