เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ในนามประธานคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร
ระดับอำเภอ 
(Operation Team) อำเภอเขาสวนกวาง จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน
นโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team : OT) อำเภอ
เขาสวนกวาง 
จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหา
การเกษตร
ระดับอำเภอ (Operation Team : OT) อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่
2/2563 
โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนเพื่อการฟื้นฟู
เศรษฐกิจชุมชน 
โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง ในนามที่ปรึกษาคณะทำงาน
ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ 
(Operation Team) 
อำเภอเขาสวนกวาง ร่วมพิจารณาโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม ร.อ. พนม พรหมพูล ชั้น 2
 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 

 


 


                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

10 มิถุนายน 63 15:44:36