เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ(Operation Team :

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ในนามประธานคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร
ระดับอำเภอ 
(Operation Team) อำเภอเขาสวนกวาง จัดประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน
นโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร ระดับอำเภอ (Operation Team : OT) อำเภอ
เขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 1/2563 โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดและ โครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร
(ศพก.)โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง ในนามที่ปรึกษา
คณะทำงานปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ 
(Operation Team) 
อำเภอเขาสวนกวาง ร่วมพิจารณาโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม ร.อ. พนม พรหมพูล ชั้น 2
ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว                                                              

10 มิถุนายน 63 15:42:59