เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน ปี 2563

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง ประจำสัปดาห์ เดือนมิถุนายน
ปี 2563 
เพื่อวางแผนแนวทางการดำเนินงานตามโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด และโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพิ่มเติม 
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
 


 


 


                                                         
นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว
 

1 มิถุนายน 63 15:43:30