เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเสนอโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ที่ได้ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านการกษตร
โดยมีว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

1 มิถุนายน 63 09:33:54