เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

รับการนิเทศงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอ
เขาสวนกวาง พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สอิสร์ โบราณ เกษตรจังหวัดขอนแก่น หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม
หัวหน้าฝ่าย,และเกษตรอำเภอชนบท รับการนิเทศงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น นำทีมโดย นายวีรศักดิ์ แกล้วกล้า ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศพร้อมคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 

 


 


 


                                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

1 มิถุนายน 63 09:05:38