เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยวอำเภอเขาสวนกวาง

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอ
เขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุมการจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยว
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง
เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ร.อ. พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง

 


 


 


                                                                   นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

20 พฤษภาคม 63 15:49:59