เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอ
เขาสวนกวางร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เฝ้าระวังการแพร่ระบาด

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) "หมู่บ้านชุมชนอยู่รอด ปลอดเชื้อโวิด-19 อย่างยั่งยืน"
ณ บ้นหนองคู หมู่ 9 
ตำบลดงเมือแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 

 


 


                                                                   นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

18 พฤษภาคม 63 08:59:46