เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเขาสวนกวาง (ศปก.อ.ขสก.)

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอ
เขาสวนกวาง เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเขาสวนกวาง (ศปก.อ.ขสก.)
โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้
ณ ห้อง ร.อ. พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                             นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว 

 

18 พฤษภาคม 63 08:31:49