เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบา

 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม
พัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                   นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เ้จาพนักงานธุรการ  :  ข่าว                                                                                                     

8 พฤษภาคม 63 14:24:28