เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

มอบสิ่งของเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้กักตัวป้องกันโรค COVID -19

 

วันที่ 23 เมษายน 2563 นางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
อาทิเช่น สาธารณสุขอำเภอเขาสวนกวาง เกษตรอำเภอ ที่ดินอำเภอเขาสวนกวาง นายกเทศมนตรี
ตำบลโนนสมบูรณ์และกาชาดอำเภอเขาสวนกวาง  เดินทางมอบสิ่งของ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ
แก่ผู้กักตัวป้องกันโรค COVID -19 ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


 


                                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

24 เมษายน 63 12:54:55