เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชั่น FARMBOOK

 

       ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชั่น FARMBOOK

                       https://youtu.be/FGdtii4EWZw

15 เมษายน 63 14:33:45