เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมการประเมินผลสำเร็จการปฏิบัติงานหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 

วันที่ 15 เมษายน 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมการประเมินผลสำเร็จการปฏิบัติงานหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
(Active Monitoring) รอบที่1 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุม ร.อ. พนม พรหมพูล ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

 


 


 


 

                                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว 

 

 

15 เมษายน 63 13:28:41