เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 และโครงการระบบส่ง

 

วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยนางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมโครงการ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปี 2563 และโครงการระบบส่งเสริม
แบบแปลงใหญ่ ปี 2563 กิจกรรมจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
และแปลงใหญ่ จำนวนเกษตรกร 25 ราย โดยมีนางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอ
เขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง 

 


 


 


                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว   

 

20 มีนาคม 63 13:27:47