เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เป็นวิทยาการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้
นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
เป็นวิทยาการโครงการ
สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สร้างและ
พัฒนาสัมมาอาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 
จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง
จังหวัดขอนแก่น ณ ศาลากลางบ้าน
หนองโน หมู่ 8 และบ้านหนองโน หมู่ 9 ตำบลดงเมืองแอม
อำภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 

                                                 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

16 มีนาคม 63 11:17:20