เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เป็นวิทยาการโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง มอบหมายให้
นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยาการโครงการสร้างความมั่นคง
ด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สร้างและพัฒนาสัมมาอาชีพ
ชุมชนในระดับหมู่บ้าน จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ณ ศาลาวัดบัวระพา บ้านคำนางปุ่ม ตำบลเขาสวนกวาง อำภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                            นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว                                                                                                 

16 มีนาคม 63 11:36:03