เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานการใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

 

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานการใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2563
และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
ภายใต้การบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อจัดการเชิงรุก
(Agri-Map) โดยมี นายชาตรี บุญนาค
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการกษตร ให้เกียรติมาป็นประธานเปิดงาน 
ณ ห้องมงกุฎเพชร
โรงแรมโฆษะ อำเภอมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 


 


 


                                                               นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

11 มีนาคม 63 10:47:31