เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยนางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร
โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน อบรมเกษตรกรเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต
ตามความต้องการของเกษตรกร เกษตรกรจำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เขาสวนกวาง) บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 4 ตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                     นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                               นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

2 มีนาคม 63 10:19:54