เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการลดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี 2563

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมเปิดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการลดเผาในพื้นที่การเกษตร
ประจำปี 2563เพื่อสร้างความรับรู้และสร้างความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
นำเสนอทางเลือกให้กับเกษตรกรปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อลดการเผา โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ทดแทนการเผา และเพื่อให้สามารถจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทดแทนการเผาทำลาย
มุ่งสู่การทำเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน และ ว่าที่ ร.ต. สอิสร์ โบราณ
เกษตรจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ
สาธิตการไถกลบตอซังและหว่านเมล็ดปอเทือง ณ บ้านชาด หมู่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน 

 


 


 


                                                                    นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว                                                      

25 กุมภาพันธ์ 63 16:19:49