เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดการดินและปุ๋ย

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
พร้อมด้วยนางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดกระบวนการเรียนรู้
ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิกของศูนย์จัดการดินปุ๋นยชุมชน (ศดปช.)
จำนวนเกษตรกร 20 ราย ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน บ้านโนนราศรี ตำบลคำม่วง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 

                                               
 นางสาววิยะดา นารี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                                นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 

25 กุมภาพันธ์ 63 15:59:51