เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ ระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.)

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ ระดับอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เพื่อพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(ฝนแล้ง) โดยมีนางชลพรรษ ดีมา นายอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้อง พนม พรหมพูล ที่ว่าการอำภอเขาสวนกวาง ชั้น 2 จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                           นางสาวนันทนา มูลมาตย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                          นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

25 กุมภาพันธ์ 63 11:16:51