เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรด้านมาตรฐาน GAP

 

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรด้านมาตรฐาน GAP ณ โรงแรมเอเชีย
แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี และฝึกปฏิบัติการใช้รายการตรวจประเมิน ณ แปลงเกษตร
ในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม 

 


 


                                                  นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

21 กุมภาพันธ์ 63 10:55:01