เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

 

วันที่ 13 กุภาพันธ์ 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เข้าร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2563 (สาย 3) ณ เทศบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                                                         นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว                                                                              

19 กุมภาพันธ์ 63 15:35:09