เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)
หมู่ 3 บ้านคำป่าก่อ จำนวนเกษตรกร 3 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านคำป่าก่อ
ตำบลโนนสมบูรณ์ 
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


                                       นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                           นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 


 

12 กุมภาพันธ์ 63 15:39:09