เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563

 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
เข้าร่วมประชุมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ประจำปี 2563 เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนเกิดสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม รวมถึงการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ
ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 


 


                                                                                 นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

12 กุมภาพันธ์ 63 15:12:28