เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(ฝนแล้ง) หมู่ 5 และ หมู่15 ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยยางศรีวิไล, หมู่ 10 ณ ศาลาประชาคม
บ้านคำสมบูรณ์ และหมู่ 6 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกสูง ตำบลดงเมืองแอม 
อำเภอเขาสวนกวาง
 


 


 


 


 


 


                                                              นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว 

12 กุมภาพันธ์ 63 12:32:59