เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ฝนแล้ง)

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายนพพร นาพันธ์ุเริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ตรวจสอบพื้นที่เข้าประชาคม/ประกาศคัดค้าน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(ฝนแล้ง) จำนวนเกษตร 122 ราย ณ ศาลาประชาคมบ้านาโพธิ์ หมู่ 7 และศาลาวัดบ้านแสงสว่าง
หมู่ 4 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 


 


 


                                     นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                              นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว 

12 กุมภาพันธ์ 63 12:32:26