เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม กิจกรรมอบรมเกษตรกร เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563. นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
อบรมเกษตรกรโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม กิจกรรมอบรมเกษตรกร
เข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน โดยมีนายปุณณรัตน์ สัตตนาโค นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น
มาเปฺ็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                    นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว 


 

12 กุมภาพันธ์ 63 11:11:07