เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายนพพร นาพันธ์ุเริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรม อบรมพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer  โดยมีนางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา
เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลคำม่วง สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

 


 


 


                              นางสาวนันทนา  มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                             นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

11 กุมภาพันธ์ 63 10:02:08