เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมจัดเวทีเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัดขอนแก่น

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
เข้าร่วมจัดเวทีเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัดขอนแก่น

ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น 
 


 


 


                                        นางสาวนันทนา มูลมาตย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  :  ภาพ

                                                                       นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว
 

6 กุมภาพันธ์ 63 15:52:36