เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

วันที่ 30 มกราคม 2563  นางสาวนันทนา มูลมาตย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดอบรมเกษตรกรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ จำนวนเกษตรกร 30 ราย
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) บ้านป่าหวายนั่ง หมู่ 4
ตำบลเขาสวนกวางอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                   นางสาววรารัตน์ สุดชา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                           นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ   :  ข่าว

30 มกราคม 63 16:08:56