เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมชี้แจงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)

 

วันที่ 29 มกราคม 2563 นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
จัดเวทีประชาคมชี้แจงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลนางิ้ว
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 


 


 


                                                            นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้านพักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว            

 


 

30 มกราคม 63 15:54:30