เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

จัดเวทีประชาคมชี้แจงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง)

 

วันที่ 29 มกราคม 2563 นางสาวนันทนา มูลมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
จัดเวทีประชาคมชี้แจงภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง) ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลเขาสวนกวาง 
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 


                                                     นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

30 มกราคม 63 10:45:34