เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563

 

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา  เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมทั้ง นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 เพื่อให้บริการ
ด้านการเกษตร ช่วงต้นฤดูกาลผลิตในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจากนายถิระศักดิ์ ทองศิริ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) กรมชลประทาน เป็นประธาน  
ณ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรอำเภอน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                                                                   นางสาวสุจิตตา  สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว                                                                     

 


 

21 มกราคม 63 15:41:41