เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้ นางสาวแสงเดือน ศรีสุพัมน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และนางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง
แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะบเียนเกษตรกร
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
และงานระบบส่งเสริมการเกษตร ระดับอำเภอ โดยมี ว่าที่ ร.ต. สอริสร์ โบราณ
เกษตรจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัมนาอาชีพเกษตรกร
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


                                                                                 นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

 

23 ธันวาคม 62 11:52:42