เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เข้าร่วมอบรมวาดแปลงเกษตรกรโปรแกรม QGIS Gisagro

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
มอบหมายให้้ นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เข้าร่วมอบรมวาดแปลงเกษตรกรโปรแกรม QGIS  Gisagro โดยมีนายไพฑูรย์ ศรีช่วย
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการอบรม และมีนางสาววิภา อินเรือง
เป็นผู้สอนการวาดแปลงในครั้งนี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


                             นางสาววรารัตน์ สุดชา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                        นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว

18 ธันวาคม 62 14:24:44