เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย)

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 นายนพพร นาพันธุ์เริบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ออกเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (เครือข่าย) ของนายอุดม ทาส่วย
เกษตรกร หมู่ 2 ตำบลนางิ้ว อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

 


 


 


                                                                     นางสาวสุจิตตา สีล้อม เจ้าพนักงานธุรการ  :  ภาพ/ข่าว

 

18 ธันวาคม 62 13:58:31