เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ร่วมต้อนรับการออกติดตามผลงานของปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (นางสมศรี เพชรดง)

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวสุนันทา หมื่นแก้วณภา เกษตรอำเภอเขาสวนกวาง
พร้อมด้วยนางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับ 

ว่าที่ร้อยตรีกฤษณพงศ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 
ออกติดตามผลงานของปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของนางสมศรี เพชรดง
 ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 10 ตำบลโนนสมบูรณ์
อำเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

 


 


 


 


 


                                                         นางสาววรารัตน์ สุดชา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  :  ภาพ

                                                                                      นางสาวสุจิตตา สีล้อม  เจ้าพนักงานธุรการ  :  ข่าว


 


 

3 ธันวาคม 62 09:31:09